/ NGHI THỨC TỤNG KINH A DI ĐÀ

 

Nhất thiết cung kính

Nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo. (3 biến)%%%

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện thử hương yên vân,

Biến mãn thập phương giới,

Vô biên Phật độ trung,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Cụ túc bồ tát đạo,

Thành tựu Như Lai hương. %%%

Cúng dàng dĩ, nhất thiết cung kính:

Nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo. %%%

TÁN PHẬT

Như Lai diệu sắc thân,

Thế gian vô dữ đẳng,

Vô tỷ bất tư nghì,

Thị cố kim đỉnh lễ.

Như lai sắc vô tận, Trí tuệ diệc phục nhiên, Nhất thiết pháp thường trụ, Thị cố ngã quy y, Đại trí đại nguyện lực, Phổ độ ư quần sinh, Linh xả nhiệt não thân, Sinh bỉ thanh lương quốc, Ngã kim tịnh tam nghiệp, Quy y cập lễ tán, Nguyện cộng chư chúng sinh, Đồng sinh An Lạc sái.

Án phạ nhật la vật (3 biến)

 

 1. Nhất tâm đỉnh lễ: Thường Tịch Quang Tịnh Độ, A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân, biến pháp giới chư Phật.%
 2. Nhất tâm đỉnh lễ: Thực Báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, Vi Trần tướng hải thân, biến pháp giới chư Phật.%
 3. Nhất tâm đỉnh lễ: Phương Tiện Thánh Cư độ, A Di Đà Như Lai, Giải Thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật.%
 4. Nhất tâm đỉnh lễ: Tây Phương An Lạc Độ, A Di Đà Như Lai, Đại Thừa căn giới thân, biến pháp giới chư Phật. %
 5. Nhất tâm đỉnh lễ: Tây Phương An Lạc Độ, A Di Đà Như Lai, Thập Phương Hóa Vãng Thân, biến pháp giới chư Phật. %
 6. Nhất tâm đỉnh lễ: Tây Phương An Lạc Độ, Giáo Hành Lý Tam Kinh, cực y chính tuyên dương, biến pháp giới Tôn Pháp. %
 7. Nhất tâm đỉnh lễ: Tây Phương An Lạc Độ, Quán Thế Âm Bồ Tát, vạn ức Tử Kim Thân, biến pháp giới Bồ Tát. %
 8. Nhất tâm đỉnh lễ: Tây Phương An Lạc Độ, Đại Thế Chí Bồ Tát, vô biên quang trí thân, biến pháp giới Bồ Tát. %
 9. Nhất tâm đỉnh lễ: Tây Phương An Lạc Độ, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mãn phận nhị nghiêm thân, biến pháp giới Thánh Chúng. %

Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng quy mệnh sám hối. %%%

 

 

 

 

 

 

CHÍ TÂM SÁM HỐI

 

Ngã đệ tử (chúng đẳng) chí tâm sám hối.%

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thủy tham, sân, si

Tòng thân, khẩu, ý chi sở sinh,

Nhất thiết ngã kim giai sám hối,

Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng,

Tất giai tiêu diệt tận vô dư,

Niệm niệm chí chu ư pháp giới,

Quảng độ chúng sinh giai bất thoái. %%%

Sám hối phát nguyện dĩ: Quy mệnh lễ A Di Đà Phật cập nhất thiết Tam Bảo. %%%

HƯƠNG TÁN

Lô hương sạ nhiệt.

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất dao văn.

Tùy xứ kết tường vân.

Thành ý phương ân.

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. (3 biến) %%%

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN:

Tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị tát bà ha.

(3 biến) %

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN:

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị sa bà ha.

(3 biến) %

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN:

Án sa phạ, bà phạ truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 biến) %

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN:

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án, độ rô độ rô địa vĩ tát bà ha. (3 biến) %

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc. (3 biến) %

 

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bách thiên vạn ức kiếp nan ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc thụ trì,

Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 biến) %%%

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

 

Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thụ Cấp-Cô-Độc viên, dữ đại Tỳ-khiêu Tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức:

Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền-Liên, Ma-ha Ca-Diếp, Ma-ha Ca-Chiên-Diên, Ma-ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Chu-Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu Đà-Di, Ma-ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử.

Tinh chư Bồ-tát Ma-ha-tát:  Văn-Thù Sư-Lợi Pháp Vương Tử, A-Dật-Đa Bồ-tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tiến Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-tát, cập Thích-Đề-Hoàn-nhân đẳng vô lượng chư Thiên, đại chúng câu. %

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất:

“Tòng thị Tây-phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kim hiện tại thuyết pháp. %

Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực-lạc?

Kỳ quốc chúng-sinh, vô hữu chúng khổ, đản thụ chư lạc, cố danh Cực-lạc. %

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, chu táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực-lạc. %

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân, lưu ly, pha lê hợp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại như xa luân: thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. %

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng sinh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y cách, thình chúng diệu hoa, cúng dàng tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bản quốc, phạn thực kinh hành.

Xá-Lợi-Phất! Cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. %

Phục thứ Xá-Lợi-Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng- tần-già, Cộng-mệnh chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng: Ngũ-căn, Ngũ-lực, Thất-Bồ-đề-phần, Bát Thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thực thị tội báo sở sinh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo.

Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực, thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. %

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thụ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.

Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. %

Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A-Di-Đà?

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mệnh, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên a – tăng – kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.

Xá-Lợi-Phất! A- Di- Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp. %

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ-tát chúng diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. %

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ chúng sinh sinh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung đa hữu, nhất sinh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.

Xá-Lợi-Phất! Chúng-sinh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc.   Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. %

Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức, nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh hiệu: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mệnh chung thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ.

Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng-sinh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. %

Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi.

 Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thực ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.%

Xá-Lợi-Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tiến Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thực ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.%

Xá-Lợi-Phất! Tây phương thế giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thực ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị:   Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.%

Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trử Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thực ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.%

Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thực ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.%

Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế giới hữu Phạm-Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.%

Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi “Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”?

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thụ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển ư a-lốc-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.  Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín thụ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. %

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thoái chuyển, ư a-lốc-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh.  Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. %

Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-Ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Sa-bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng-sinh trược, mệnh trược trung, đắc a-lốc-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vị chư chúng-sinh thuyết thị, nhất thiết thế-gian nan tín chi pháp”. %

Xá-Lợi-Phất! Đương tri ngã, ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a-lốc-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vị nhất thiết thế-gian thuyết thử, nan tín chi pháp, thị vi thậm nan”. Phật thuyết thử Kinh dĩ. %

Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-khiêu, nhất thiết thế gian: Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thụ, tác lễ nhi khứ.

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

%%%

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

Nam-mô a di đa bà dạ, Ðá tha dà đa dạ, Ðá địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đá tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị dà dà na, Chỉ đá ca lệ sa bà ha. (3 biến) %

 

TÁN LIÊN TRÌ

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quan Âm Thế Chí tọa liên đài, Tiếp dẫn thượng kim giai, Đại thệ hoằng khai, Phổ nguyện li trần ai.

Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) %%%

 

SÁM HỐI VĂN

Đại từ đại bi mẫn chúng sinh,

Đại hỉ đại xả tế hàm thức

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm

Chúng đẳng chí tâm qui mệnh lễ. %

 

Nam mô quy y Kim Cương Thượng sư, Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.

Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phúc báo, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ tát, duy y tối thượng thừa phát Bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A lốc đa la Tam miệu tam bồ đề. %

 

Nam mô quy y Thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật.

Nam mô quy y Thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp.

Nam mô quy y Thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.

 

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. %

 • Nam mô Phổ Quang Phật.
 • Nam mô Phổ Minh Phật.
 • Nam mô Phổ Tịnh Phật.
 • Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
 • Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.
 • Nam mô Ma Ni Tràng Phật.
 • Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
 • Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật.
 • Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
 • Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật.
 • Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.
 • Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
 • Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật.
 • Nam mô Đại Bi Quang Phật.
 • Nam mô Từ Lực Vương Phật.
 • Nam mô Từ Tạng Phật.
 • Nam mô Chiên Đàn Hốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
 • Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.
 • Nam mô Thiện Ý Phật.
 • Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
 • Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
 • Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
 • Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
 • Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
 • Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
 • Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.
 • Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
 • Nam mô Tài Quang Minh Phật.
 • Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật.
 • Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
 • Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
 • Nam mô Thế Tịch Quang Phật.
 • Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
 • Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
 • Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
 • Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật.
 • Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
 • Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.
 • Nam mô Thường Quang Tràng Phật.
 • Nam mô Quang Thế Đăng Phật.
 • Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật.
 • Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.
 • Nam mô Tu Di Quang Phật.
 • Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
 • Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
 • Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật.
 • Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
 • Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
 • Nam mô Tài Quang Phật.
 • Nam mô Kim Hải Quang Phật.
 • Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật.
 • Nam mô Đại Thông Quang Phật.
 • Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. %
 • Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
 • Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
 • Nam mô Bảo Quang Phật.
 • Nam mô Long Tôn Vương Phật.
 • Nam mô Tinh Tiến Quân Phật.
 • Nam mô Tinh Tiến Hỷ Phật.
 • Nam mô Bảo Hỏa Phật.
 • Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
 • Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.
 • Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
 • Nam mô Vô Cấu Phật.
 • Nam mô Ly Cấu Phật.
 • Nam mô Dũng Thí Phật.
 • Nam mô Thanh Tịnh Phật.
 • Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
 • Nam mô Sa Lưu Na Phật.
 • Nam mô Thủy Thiên Phật.
 • Nam mô Kiên Đức Phật.
 • Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
 • Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
 • Nam mô Quang Đức Phật.
 • Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
 • Nam mô Na La Diên Phật.
 • Nam mô Công Đức Hoa Phật.
 • Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
 • Nam mô Tài Công Đức Phật.
 • Nam mô Đức Niệm Phật.
 • Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
 • Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.
 • Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
 • Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
 • Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
 • Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
 • Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
 • Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Phật.
 • Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. %%%

Như thị đẳng nhất thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã. Nhược ngã thử sinh, nhược ngã tiền sinh, tòng vô thuỷ sinh thử dĩ lai sở tác chúng tội nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỉ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ phương Tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tuỳ hỉ. Ngũ vô gián tội nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỉ. Thập bất thiện đạo nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỉ. Sở tác tội chướng hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng ưng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa như thị đẳng xứ sở tác tội chướng kim giai sám hối. %

Kim chư Phật Thế Tôn đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật Thế Tôn tiền tác như thị ngôn:

Nhược ngã thử sinh, nhược ngã dư sinh tằng hành bá thí, hoặc thủ tịnh giới nãi chí thí dữ súc sinh nhất đoàn chi thực, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện căn thành tựu chúng sinh, sở hữu thiện căn tu hành Bồ Đề, sở hữu thiện căn cập vô thượng trí, sở hữu thiện căn nhất thiết hợp tập, hiệu kế trù lượng giai tất hồi hướng A Lốc Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Như quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư phúc tận tuỳ hỉ, cập chư Phật công đức nguyện thành vô thượng trí. Khứ lai hiện tại Phật, ư chúng sinh tối thắng, vô lượng công đức hải, ngã kim quy mệnh lễ. %

 

 

Sở hữu thập phương thế giới trung,
Tam thế nhất thiết nhân sư tử,
Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý,
Nhất thiết biến lễ tận vô dư.
Phổ Hiền hạnh nguyện uy thần lực,
Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền,
Nhất thân phục hiện sái trần thân,
Nhất nhất biến lễ sái trần Phật. %
Ư nhất trần trung trần số Phật,
Các xứ Bồ Tát chúng hội trung,
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên,
Thâm tín chư Phật giai sung mãn.
Các dĩ nhất thiết âm thanh hải,
Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,
Tận ư vị lai nhất thiết kiếp,
Tán Phật thậm thâm công đức hải. %
Dĩ chư tối thắng diệu hoa man,
Kĩ nhạc đồ hương cập tán cái
Như thị tối thắng trang nghiêm cụ,
Ngã dĩ cúng dàng chư Như Lai. %
Tối thắng y phục tối thắng hương,
Mạt hương, thiêu hương dữ đăng chúc,
Nhất nhất giai như Diệu cao tụ,
Ngã tất cúng dàng chư Như Lai %
Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm
Thâm tín nhất thiết tam thế Phật,
Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,
Phổ biến cúng dàng chư Như Lai. %
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thuỷ tham, sân, si,
Tòng thân, ngữ, ý chi sở sinh,
Nhất thiết ngã kim giai sám hối.
Thập phương nhất thiết chư chúng sinh,
Nhị thừa hữu học cập vô học,
Nhất thiết Như Lai dữ Bồ Tát,
Sở hữu công đức giai tuỳ hỷ.
Thập phương sở hữu thế gian đăng,
Tối sơ thành tựu Bồ Đề giả,
Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh,
Chuyển ư Vô Thượng Diệu Pháp Luân,%
Chư Phật nhược dục thị Niết Bàn,
Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,
Duy nguyện cửu trụ sái trần kiếp,
Lợi lạc nhất thiết chư chúng sinh.
Sở hữu lễ tán cúng dàng phúc,
Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân,
Tuỳ hỉ sám hối chư thiện căn,
Hồi hướng chúng sinh cập Phật đạo. %
Nguyện tương dĩ thử thắng công đức,
Hồi hướng Vô thượng chân pháp giới,
Tính tướng Phật, Pháp cập Tăng già,
Nhị đế dung thông Tam muội ấn
Như thị vô lượng công đức hải,
Ngã kim giai tất tận hồi hướng,
Sở hữu chúng sinh thân, khẩu, ý,
Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng,
Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng,
Tất giai tiêu diệt tận vô dư,
Niệm niệm chí chu ư pháp giới
Quảng độ chúng sinh giai bất thoái,
Nãi chí hư không thế giới tận,
Chúng sinh cập nghiệp phiền não tận,
Như thị tứ pháp quảng vô biên,
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị.

Nam mô Đại Hạnh Phổ hiền Bồ Tát.

(3 biến) %%%

 

 

 

ĐẠI BI CHÚ

Thiên thủ thiên nhãn Vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát ma đát toả. Nam mô tất cát lật đoả, y mông a rị da, bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bà đa sa mế, tát bà a tha đậu dâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha, án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà ra đế, ma ha phạt xà ra đế, đà ra đà ra, địa rị ni thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa, phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị, sa ra sa ra, tất rị tất ri, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na sa bà ha. Tất đà dạ sa bà ha, Ma ha tất đà dạ sa bà ha, Tất đà dụ nghệ thất bàn ra dạ sa bà ha. Na ra cẩn trì sa bà ha. Ma ra na ra sa bà ha, tất a tăng a mục khê da, sa bà ha. Sa bà ma ha, a tất đà dạ sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha, Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, sa bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ sa bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, sa bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, sa bà ha. %

 

 1. Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni:

Nam mô Phật đà da, Nam mô Đạt ma da, Nam mô Tăng dà da, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha, Án chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra, thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn sa ha. Án,bát đạp ma chấn đa mạc ni, thước ra hồng, Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng. %

 1. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú:

Nam mô tam mãn đá, mẫu đà nẫm a bát ra để, hạ đa xá sa nẳng nẫm. Đát điệt tha, Án già già, già hế, già hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, sa phạ ha. %

 1. Công Đức Bảo Sơn Thần Chú:

Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng dà gia. Án tất đế, hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, cát rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, sa phạ ha. %

 1. Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú:

Khể thủ quy y Tô-tất-đế, Đầu diện đỉnh lễ thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

Nam-mô tát đa nẫm tam-miệu tam-bồ-đề, câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề, sa bà ha. %

 1. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định

Quang Minh Vương Đà La Ni:

Án, nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thực chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp nghiệt đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp.

Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, nghiệt nghiệt nại, tang mã ngột nghiệt đế, sa ba ngõa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngõa rị sa hát. %

 

 1. Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn:

Nam-mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha. %

 1. Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn:

Án, ma ni bát minh hồng, ma hạt nghê nha nạp, tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, đâu thắc ban nạp, nại ma lô cát, thuyết ra da, sa ha. %

 1. Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, sa bà ha. %

 1. Vãng Sinh Tịnh Độ Thần Chú:

Nam mô a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa. Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ sa bà ha. %

 1. Thiện Thiên Nữ Chú:

Nam-mô Phật-đà. Nam-mô Đạt-ma. Nam-mô Tăng-già. Nam-mô thất lợi, ma ha đề tỵ da, đát nễ dã tha, ba lợi phú lâu na giá lợi, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca lợi dã, ba nễ ba ra, ba nễ tát rị phạt lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lợi na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu bả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.

Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

(3 biến) %%%

 

Nhược nhân dục liễu tri,

Tam thế nhất thiết Phật,

Ưng quán pháp giới tính,

Nhất thiết duy tâm tạo.

 

Phá địa ngục chân ngôn:

Án già la đế da sa bà ha. (3 biến) %

Phổ triệu thỉnh chân ngôn:

Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đá nga đá da. (3 biến) %

Giải oan kết chân ngôn:

Án tam đà la già đà sa bà ha.(3 biến) %

 

Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Minh Dương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả.

 

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng, Quy y Phật lưỡng túc tôn, Quy y Pháp ly dục tôn, Quy y Tăng chúng trung tôn, Quy y Phật Kính, Quy y Pháp Kính, Quy y Tăng Kính.

 

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tòng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,

Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

Tự tính phật đạo thệ nguyện thành.

 

Diệt định nghiệp chân ngôn:

Án bát la mạt lân đà lãnh sa bà ha.

(3 biến) %

Diệt nghiệp chướng chân ngôn:

Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần) %

Khai yết hầu chân ngôn:

Án bộ bộ đế rị già đa, rị đát đá nga đá gia. (3 biến) %

Tam muội da giới chân ngôn:

Án tam muội da tát đóa phạm. (3 biến) %

Biến thực chân ngôn:

Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 biến) %

Cam lộ thuỷ chân ngôn:

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. (7 biến) %

Nhất tự thuỷ luân chân ngôn:

Án tông tông tông tông tông.(3 biến) %

Nhũ hải chân ngôn:

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm án tông. (3 biến) %

Nam mô Ða Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Phố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Ðà Như Lai.

 

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng Phật tử

Nguyện giai bão mãn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngã kim thí nhữ cúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết Phật tử cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh,

Giai cộng thành Phật đạo.

 

Thí vô giá thực chân ngôn:

Án mục lực lăng sa bà ha. (3 biến) %

Phổ cúng dàng chân ngôn:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc. (7 biến) %%%

 

 

 

 

 

 

 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu kính Niết Bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a lốc đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư.

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.

(3 biến) %%%

 

TỤNG KINH SÁM HỐI

HỒI HƯỚNG VĂN

Đệ tử (chúng đẳng), nghiệp lực chướng ma, thần chí thác loạn, sở lịch căn độn, tự nhiên tưởng lai, thoát lược hỗn hào, điên đảo trùng điệp, lâm văn tuẫn ý, tự ngộ cú sai, quai thanh trược chi chính âm, nê giải hội chi tà kiến, hoặc sự đoạt kỳ chí, tâm bất tại kinh, tụng niệm khởi cư, đoạn tuyệt cách việt, cửu tụng giải đãi, nhân sự phẫn sân nghiêm khiết hoặc nghiệp ư cấu trần, túc kính hoặc thành ư độc mạn, thân khẩu phục dụng chi bất tịnh, y quan lễ mạo chi bất cung, cúng bất như nghi, xử phi kỳ địa, quyền thư nhu loạn, trụy lạc ô thương, chủng chủng bất chuyên bất thành, đại tàm đại cụ, cung nguyện Chư Phật Bồ-Tát Pháp-Giới, Hư-Không-Giới, nhất thiết Thánh-Chúng, Hộ-Pháp Thiện-Thần Thiên Long đẳng, từ bi lân mẫn, sám địch tội khiên, tất linh tụng kinh công đức, chu viên tất toại, đệ tử chúng đẳng, hồi hướng tâm nguyện, thượng lự dịch nhuận hoặc ngộ, chú giải hoặc phi, truyền thụ sai thù, âm thích suyễn thác, hiệu đối nhưng cải chi thất, thư tả san khắc chi ngoa, kỳ sư kỳ nhân, tất vị sám hối, trượng Phật thần lực, sử tội tiêu trừ, thường chuyển pháp luân, khởi tế hàm thức. %

Dĩ thử kinh chú công đức, hồi hướng Hộ Pháp Long-thiên, Tam-giới Nhạc Độc Linh Thông, thủ hộ Gìa-Lam Chân-tể, kỳ phúc bảo an, bình thiện trang nghiêm, vô thượng Bồ-Đề, phổ nguyện pháp-giới chúng-sinh, cộng nhập Tỳ % Lư % tính hải. %

(Sang mõ…)

LĂNG NGHIÊM THẾ CHÍ BỒ TÁT

NIỆM PHẬT CHƯƠNG %

Đại Thế Chí pháp vương tử, dữ kỳ đồng luân, ngũ thập nhị Bồ Tát, tức tòng tòa khởi, đỉnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn:

Ngã ức vãng tích, hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, danh Vô Lượng Quang. Thập nhị Như Lai, tương kế nhất kiếp, kỳ tối hậu Phật, danh Siêu Nhật Nguyệt Quang. Bỉ Phật giáo ngã, Niệm Phật Tam Muội. Thí như hữu nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân chuyên vong, như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến. Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nãi chí tòng sinh chí sinh, đồng ư hình ảnh. Bất tương quai dị, Thập phương Như Lai, mẫn niệm chúng sinh, như mẫu ức tử, nhược tử đào thệ, tuy ức hà vi? Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sinh, bất tương vi viễn. Nhược chúng sinh tâm, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí. Thử tắc danh viết Hương Quang Trang Nghiêm. Ngã bản nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập Vô Sinh Nhẫn. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư Tịnh Độ. Phật vấn viên thông, ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam-ma-địa, tư vi đệ nhất. %

 

TÁN PHẬT A DI ĐÀ

A-Di-Đà-Phật thân kim-sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu-di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ-Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ-ngạn

Nam-Mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-Từ Đại-Bi A-Di-Đà Phật

(3 biến) %%%

Nam Mô A-Di-Đà Phật (3 tràng) %%%
Nam mô Quan-Thế-Âm Bồ-Tát

(10 biến) %

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát

(10 biến) %

Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát

(10 biến) %

Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (10 biến) %%%

 

 

 

 

 

 

LỄ TẠ

 • Nam mô tận hư không biến pháp giới thập phương Tam thế nhất thiết thường trụ Tam bảo. (3 lễ) %
 • Nam mô Sa bà giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. %
 • Nam mô Phạm võng giáo chủ Lô Xá Na Phật. %
 • Nam mô Tây phương Cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật. %
 • Nam mô Đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. %
 • Nam mô Đương lai giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. %
 • Nhất tâm đính lễ, Quán Thế Âm Bồ tát, biến pháp giới chư đại Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Đại Thế Chí Bồ tát, biến pháp giới, chư đại Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, biến pháp giới chư đại Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ tát, biến pháp giới chư đại Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, biến pháp giới chư đại Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, biến pháp giới chư đại Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, biến pháp giới chư đại Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát, biến pháp giới chư Hiền Thánh Tăng. %
 • Nhất tâm đính lễ, Lịch đại Tổ sư Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Hộ Pháp Chư Thiên Bồ tát. %
 • Nhất tâm đính lễ, Tam châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ tát. %
 • Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đính lễ, A Di Đà Phật. %
 • Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đính lễ A Di Đà Phật. %
 • Sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đính lễ A Di Đà Phật. %
 • Thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dàng chi đức, đại vị đính lễ A Di Đà Phật. %

Ngã kim phổ vị tứ ân, tam hữu pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng, chí thành phát nguyện. %%%

 

 

 

 

 

 

Phục Nguyện

 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Toà Chứng Minh. %

Phục Nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hoà bình chúng sinh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc. %

Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sinh về tây phương Cực Lạc. %

Đệ tử chúng con nguyện đức Quan Thế Âm Bồ Tát thùy từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang hộ đệ tử chúng con … cùng tất cả chúng sinh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng, phúc tuệ trang nghiêm, xuân đa cát khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Di Đà thụ ký. %

Đệ tử chúng con nguyện đức Phật A Di Đà thùy từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh vong linh … cùng cửu huyền thất tổ, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp tốc xả mê đồ siêu sinh tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, đồng sinh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, Đồng Ngộ Vô Sinh. Đồng thành Phật Đạo.

Nam-Mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp dẫn Đạo sư A-Di-Đà Phật (3 lần) %%%

SÁM KHỂ THỦ

Khể thủ Tây phương an lạc quốc,
Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư,
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sinh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thụ.

Ðệ tử chúng đẳng, Phổ vị tứ ân tam hữu,  Pháp giới chúng sinh, Cầu ư chư Phật, Nhất thừa vô thượng, Bồ-đề đạo cố, Chuyên tâm trì niệm, A Di Ðà Phật, Vạn đức hồng danh, Kì sinh Tịnh độ. Hựu dĩ nghiệp trọng phúc khinh, Chướng thâm tuệ thiển, Nhiễm tâm dị xí, Tịnh đức nan thành, Kim ư Phật tiền, Kiều cần ngũ thể, Phi lịch nhất tâm, Ðầu thành sám hối. Ngã cập chúng sinh, Khoáng kiếp chí kim, Mê bản tịnh tâm, Túng tham sân si, Nhiễm uế tam nghiệp, Vô lượng vô biên, Sở tác tội cấu, Vô lượng vô biên, Sở kết oan nghiệp, Nguyện tất tiêu diệt. Tòng ư kim nhật, Lập thâm thệ nguyện, Viễn ly ác pháp, Thệ bất cánh tạo, Cần tu Thánh đạo, Thệ bất thoái đọa, Thệ thành Chính giác,” Thệ độ chúng sinh; A Di Ðà Phật, Dĩ từ bi nguyện lực, Ðương chứng tri ngã, Ðương ai mẫn ngã, Ðương gia bị ngã. Nguyện thiền quán chi trung, Mộng mị chi tế, Ðắc kiến A Di Ðà Phật, Kim sắc chi thân, Ðắc lịch A Di Ðà Phật, Bảo nghiêm chi độ, Ðắc mông A Di Ðà Phật, Cam lộ quán đỉnh, Quang minh chiếu thân, Thủ ma ngã đầu, Y phú ngã thể, Sử ngã túc chướng tự trừ, Thiện căn tăng trưởng, Tật không phiền não, Ðốn phá vô minh, Viên giác diệu tâm, Khuếch nhiên khai ngộ, Tịch quang chân cảnh,
Thường đắc hiện tiền. Chí ư lâm dục mệnh chung, Dự tri thời chí, Thân vô nhất thiết, Bệnh khổ ách nạn, Tâm vô nhất thiết tham luyến mê hoặc, Chư căn duyệt dự, Chính niệm phân minh, Xả báo an tường, Như nhập thiền định. A Di Ðà Phật Dữ Quán Âm – Thế Chí, Chư Thánh Hiền chúng, Phóng quang tiếp dẫn, Thùy thủ đề huề, Lâu các tràng phan, Dị hương thiên nhạc, Tây phương thánh cảnh, Chiếu thị mục tiền, Linh chư chúng sinh,  Kiến giả văn giả, Hoan hỉ cảm thán, Phát Bồ-đề tâm. Ngã ư nhĩ thời, Thừa kim cương đài, Tùy tòng Phật hậu, Như đàn chỉ khoảnh, Sinh Cực Lạc quốc, Thất bảo trì nội Thắng liên hoa trung, Hoa khai kiến Phật, Kiến chư Bồ-tát,  Văn diệu pháp âm, Hoạch vô sinh nhẫn: Ư tu du gian, Thừa sự chư Phật, Thân mông thụ ký, Ðắc thụ ký dĩ, Tam thân tứ trí, Ngũ nhãn lục thông, Vô lượng bách thiên, Ðà la ni môn, Nhất thiết công đức, Giai tất thành tựu. Nhiên hậu bất vi an dưỡng, Hội nhập Sa Bà,  Phân thân vô số, Biến thập phương sái, Dĩ bất khả tư nghị, Tự tại thần lực, Chủng chủng phương tiện, Ðộ thoát chúng sinh, Hàm linh ly nhiễm, Hoàn đắc tịnh tâm, Ðồng sinh Tây phương, Nhập bất thoái địa. Như thị đại nguyện: Thế giới vô tận, Chúng sinh vô tận, Nghiệp cập phiền não, Nhất thiết vô tận, Ngã nguyện vô tận. Nguyện kim lễ Phật, Phát nguyện tu trì, Công đức hồi thí hữu tình, Tứ ân tổng báo, Tam hữu tề tư, Pháp giới chúng sinh, Ðồng viên chủng trí. %%%

 

 

 

 

 

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. %

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải. %

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. %%%


HÒA NAM THÁNH CHÚNG

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo. %%%

 

 

 

 

 

 

 

 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="NAN NAN TÍN CHI PHÁP
 • ="NIỆM NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • Tên bài Số lượt nghe
 • ="CUNG CUNG KÍNH PHẬT
 • ="NHẤT NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
 • ="Ý Ý NGHĨA BÀI PHÁT NGUYỆN CỦA ĐẠI TỪ BỒ TÁT
 • ="QUYÊT QUYÊT CHÍ VÃNG SINH
 • ="QUYẾT QUYẾT TIẾN KHÔNG LÙI