Phật giáo Thái Bình tổng kết Phật sự, trao giáo chỉ tấn phong -